Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Τίτλος μαθήματος: Το Φύλο στις Διεθνείς Σπουδές
Διδάσκουσα: ΠΕΤΡΙΝΙΩΤΗ ΞΑΝΘΗ, ΜΕΪΔΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑ

Περιεχόμενο:

Το μάθημα αυτό θα καλύψει την εξέλιξη των σπουδών φύλου από την αφετηρία της συγκρότησης του σύγχρονου (δεύτερο ήμισυ του 20 ου αιώνα) γυναικείου κινήματος και των πρώτων φεμινιστικών κειμένων που εντόπισαν και ανέλυσαν τη διάκριση λόγω φύλου έως τη σημερινή ακαδημαϊκή τους καταξίωση με την ανάδειξη του φύλου ως αναλυτικής κατηγορίας των κοινωνικών επιστημών.

Έμφαση θα δοθεί στη συμβολή του φύλου ως αναλυτικής κατηγορίας στις διεθνείς σπουδές και ειδικότερα στις θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις της ανάλυσης (και της επίλυσης) των συγκρούσεων, στη μελέτη της σύστασης των εθνικών και πολιτισμικών ταυτοτήτων, στη συζήτηση για την ιδιότητα του πολίτη (citizenship), στην οικονομική ανάπτυξη χωρών και περιφερειών, στη χάραξη εθνικών και υπερεθνικών πολιτικών, στη φιλοσοφία του διεθνούς δικαίου, κ.ά.

Σκοπιμότητα δημιουργίας νέου μαθήματος:

Το μάθημα θα προσφερθεί σε εξάμηνο του πρώτου κύκλου σπουδών (τρίτο εξάμηνο)προκειμένου:

1. να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες στη βασική βιβλιογραφία του φύλου και των κοινωνικών διακρίσεων λόγω φύλου,

2.να τους εξοικειώσει με τις θεμελιώδεις έννοιες και να εντοπίσει μερικά από τα πεδία των διεθνών σπουδών όπου η εισαγωγή του φύλου ως αναλυτικής κατηγορίας έχει ήδη αποδώσει καρπούς,

3. να προσφέρει την απαραίτητη ευαισθητοποίηση για τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος που εντάσσουν διάσταση φύλου στη διδακτέα ύλη και

4.να αποτελέσει προϋπόθεση για το πιο εξειδικευμένο μάθημα του τελευταίου εξαμήνου σπουδών «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Δράσεις για την Ισότητα των Φύλων» (διδάσκεται εδώ και τέσσερα χρόνια).

Μέσα:

Εισαγωγικές διαλέξεις από τις διδάσκουσες και κατόπιν σεμιναριακή οργάνωση ούτως ώστε οι φοιτήτριες/τές να εμβαθύνουν στη μελέτη του φύλου σε ένα από τα γνωστικά πεδία των διεθνών σπουδών που τους προκαλούν το μέγιστο ενδιαφέρον.

Αποτέλεσμα:

Ευαισθητοποίηση των φοιτητών/τριών στη διάσταση φύλου των σπουδών τους και στο κοινωνικό γίγνεσθαι και εμπλουτισμός των επιστημολογικών προσεγγίσεων των γνωστικών πεδίων του Τμήματος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *